กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ราคากลาง

กลุ่ม

รายงานขอความเห็นชอบผลการคำนวณราคากลางโครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

รายงานขอความเห็นชอบผลการคำนวณราคากลางโครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2740 ครั้ง