กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

วิสัยทัศน์และภารกิจภารกิจ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟูสาธารณภัย และอุบัติภัยต่างๆ อย่างเป็นระบบมีความรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยมีภารกิจหลักในการจัดวางระบบป้องกันแจ้งเตือนด้านสาธารณภัย และเตรียมความพร้อมในทุกพื้นที่ รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยการและดำเนินการบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นในการป้องกันบรรเทา ระงับ และช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชน และสภาพพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด
 

อำนาจหน้าที่

  1. อำนวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแ ก่ผู้ประสบภัยและพื้นที่เกิดภัยขนาดใหญ่
  2. สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฟื้นฟูสภาพพื้นที่
  3. ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  4. สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5. บริหารจัดการกิจการอาสาสมัครเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 188 ครั้ง