กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการ

กลุ่ม
24/7/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน 1. เดือนเมษายน 2563 2. เดือนพฤษภาคม 2563 3. เดือนมิถุนายน 2563
26/6/2563
สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2741 ครั้ง