กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ITA

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

กลุ่ม
27/4/2565
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
4/4/2565
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
4/4/2565
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
4/4/2565
ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 70 ครั้ง