กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตส่งเสริมความโปร่งใส

กลุ่ม
19/5/2563
1.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2.การดำเนินกการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 101 ครั้ง