กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้ความช่วยเหลือ

กลุ่ม
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 61 ครั้ง